REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-ADWOKAT24.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.e-adwokat24.pl/sklep oraz zawierania umów sprzedaży, warunki tych umów, a także obowiązki i uprawnienia stron umowy.
 2. Sklep jest prowadzony przez [nazwa Twojej firmy] z siedzibą w [adres siedziby], numer NIP: 000000, numer REGON: 00000.

II. Definicje pojęć zastosowanych w niniejszym regulaminie

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin, który dostępny jest pod adresem https://e-adwokat24.pl/regulamin-sklepu;
 2. „Polityka prywatności i cookies” – Polityka prywatności i cookies dostępna pod adresem: https://e-adwokat24.pl/polityka-prywatnosci;
 3. „Sklep” lub „Sklep internetowy” – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://e-adwokat24.pl/sklep;
 4. „Sprzedawca” – [nazwa Twojej firmy], przy [z siedzibą], numer NIP: 000000, numer REGON: 00000, e-mail: biuro@e-adwokat24.pl;
 5. „Kupujący” – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu usług lub produktów dostępnych w Sklepie pod adresem: https://www.e-adwokat24.pl/sklep;
 6. „Strony”– Sprzedawca i Klient – łącznie, którzy zawarli umowę na podstawie niniejszego Regulaminu;
 7. „Konsument”– osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna dokonująca zakupu usług dostępnych w Sklepie pod adresem:https://www.e-adwokat24.pl/sklep;
 9. „Cena” – wartość określona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za usługę lub produkt umieszczona przy nazwie usługi lub produktu w Formularzu zamówienia.
 10. „Formularz zamówienia” – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.e-adwokat24.pl/zamowienie – umożliwiający złożenie Zamówienia.

III. Zakup usługi bądź produktu

 1. W Sklepie internetowym Kupujący ma możliwość zakupu usługi bądź produktu. Koszt usługi bądź produktu jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na karcie produktu lub usługi oraz na Formularzu zamówienia. Produkty oraz usługi sprzedawane w Sklepie są dostępne dla Kupującego. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez Kupującego zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych usług i produktów z oferty bez uprzedzenia.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanej usłudze lub produkcie są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Przy usługach świadczonych online koszty przesyłki lub dojazdu nie są doliczane.
 5. Do usług świadczonych dla Przedsiębiorcy, którego siedziba znajduje się poza województwem pomorskim doliczany jest koszt dojazdu. Koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie z Kupującym przed przystąpieniem do realizacji usługi.
 6. Zdjęcia przy produktach lub usługach mają charakter poglądowy. Dokonując zakupu należy sugerować się nazwą i opisem zawartym karcie produktu lub usługi.
 7. Kupujący dokonuje zakupu usługi lub produktu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i zatwierdzenie go poprzez „Kupuję i płacę”.
 8. Płatność za usługę lub produkt zamówiony w Sklepie może nastąpić za pośrednictwem:
  • przelewu na konto Sprzedawcy wskazane w Formularzu zamówienia;
  • systemu Przelewy24.
 9. Ceny usług i produktów dostępnych w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 10. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11.00, w soboty, niedzielę i w dni świąteczne realizowane będą nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 11. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego usługi bądź produktu.
 12. Każdorazowo zawarta umowa potwierdzana jest przez Sprzedawcę wystawieniem faktury VAT, która przesyłana jest na adres e-mail Kupującego wskazany w Formularzu zamówienia.
 13. Realizacja usługi świadczonej w siedzibie Przedsiębiorcy lub szkolenia następuje w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie, po opłaceniu zamówienia.
 14. Usługa realizowana jest w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, chyba że Strony dokonały innych indywidualnych ustaleń.

IV. Koszty transportu

 1. Koszt transportu zamówionych produktów wynosi od 19 zł brutto, zależnie od wybranego przewoźnika.
 2. Produkty zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej w przypadku zamówień „usług wirtualnych” korespondencja oraz dostarczanie usług odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Produkty znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia.
 4. Usługi i produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i produkty które na chwilę złożenia zamówienia nie będą dostępne w magazynie – dostarczane są w terminie który zostanie uzgodniony przez Sprzedającego z Kupującym.
 5. W przypadku, gdy braku dostępności w magazynie zamówionego produktu Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o możliwym terminie dostawy. Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego akceptowalny. W razie anulowania zamówienia z wyżej wymienionego powodu Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.
 6. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego zaproponowanych przez Sprzedającego kosztów dojazdu określonych w pkt. III ppkt. 5 zdanie 2 – Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia. W razie anulowania zamówienia z wyżej wymienionego powodu Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.
 7. Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych usług lub produktów. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach, lub gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: biuro@e-adwokat24.pl, telefonicznie pod numerem tel.: +48 000 000 000 , wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://e-adwokat24.pl/kontakt lub wysyłając je na adres: [adres siedziby]. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy – umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas zakupu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. Kupujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego będącego Konsumentem od umowy, produkt winien być odesłany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem poinformował Sprzedającego  o odstąpieniu od umowy, na adres [adres siedziby].
 6. Zwracany przez Kupującego produkt winien być opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie i powinien być zwrócony wraz z pełnym wyposażeniem oraz akcesoriami i dokumentacją wydana przy jego sprzedaży.
 7. Sprzedający dokona zwrotu Kupującemu będącemu Konsumentowi koszt zwrotu produktu, pod warunkiem wysłania go na adres Sprzedającego, w ten sam sposób w jaki produkt został wysłany Kupującemu. W przeciwnym wypadku Kupujący poniesie koszty zwrotu produktu.
 8. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 10. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który odstępuje od Umowy przed zrealizowaniem usługi za pośrednictwem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które konsultacje prawne nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Strony uzgodnią inny termin świadczenia usługi lub umowa zostanie rozwiązana a Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę uiszczoną za usługę.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. biuro@e-adwokat24.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.e-adwokat24.pl/kontakt
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje dane i numer dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia jej nierozpoznania.
 5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.

VII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.e-adwokat24.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z Sprzedającym poprzez zaznaczenie okna wyboru „[ ] Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” znajdującego się w formularzu zamówienia. Zaznaczenie wskazanego pola wyboru oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje jego postanowienia. Brak zaznaczenia okna wyboru „[ ]  Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” znajdującego się w formularzu zamówienia skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym https://e-adwokat24.pl/sklep.
 2. Na żądanie Kupującego Sprzedający jest zobowiązany jest do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość: a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą; c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej https://e-adwokat24.pl.
 7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………… r.